Home

Lịch trình chạy xe Thanh Hóa → Hà Nội

Chuyến Giờ chạy Điện thoại
Chuyến 1 3h sáng 0968 000 136
Chuyến 2 6h sáng 0977 897 367
Chuyến 3 7h15 sáng 0975 614 900
Chuyến 4 9h45 sáng 0965 000 336
Chuyến 5 11h chiều 0969 000 136
Chuyến 6 15h chiều 0966 423 324
Chuyến 7 16h chiều 0985 010 136

Lịch trình chạy xe Hà Nội → Thanh Hóa

Chuyến Giờ chạy Điện thoại
Chuyến 1 7h15 sáng 0968 000 136
Chuyến 2 10h sáng 0977 897 367
Chuyến 3 11h chiều 0985 010 136
Chuyến 4 12h sáng 0975 614 900
Chuyến 5 15h chiều 0969 000 136
Chuyến 6 16h chiều 0965 000 336
Chuyến 7 19h30 chiều 0966 423 324

Thông tin biển số xe → Nhà xe Tuân Yến

Xe khách Biển số xe
Xe số 1 36B-00938
Xe số 2 36B-02872
Xe số 3 36B-00710
Xe số 4 36B-00585
Xe số 5 36B-02409
Xe số 6 36B-01265
Xe số 7 36B-03657

2d8b5bb8c49936c76f88 78a93a9fa5be57e00eaf e7a0f6ee69cf9b91c2de